Historie Schaakvereniging Gennep 

                                                                                           113.jpg (13727 bytes)

 


 

DE EERSTE TIEN JAAR

 

De oprichting

 

Op 15 december 1935 won Max Euwe het wereldkampioenschap schaken door na een match van dertig partijen met 15½ - 14½ zeer verrassend Alexander Aljechin te verslaan.

De match werd in Nederland in diverse steden gespeeld en wakkerde op een tot dan toe ongekende wijze de belangstelling voor het schaken aan. Op het werk en in het café, overal was de match tussen Euwe en Aljechin het gesprek van de dag. Geen wonder dat direkt na deze voor het Nederlandse schaakleven unieke gebeurtenis vele nieuwe schaakverenigingen het eerste levenslicht zagen.

Hoewel de Nederlandse Schaakbond al in 1873 werd opgericht kwam de overgrote meerderheid van de aangesloten verenigingen uit het westen van ons land. Een uitzondering hierop vormt de schaakvereniging Strijd met Beleid (S.M.B.) uit Nijmegen die in 1998 hun 150-jarig bestaan zullen vieren.

In Noord Limburg en Noord-Oost Brabant stond het georganiseerde schaakleven tot 1935 in ieder geval op een bijzonder laag pitje. Ook was nagenoemd niemand persoonlijk lid van de Nederlandse Schaakbond. Ik heb in ieder geval in het tijdschrift van de Bond over de periode 1894 tot 1935, toen elk nieuw lid nog in het maandblad met naam en woonplaats werd genoemd, geen enkele aanwijzing hiervoor gevonden.

Na het succes van Max Euwe veranderde dit. Boxmeer kreeg een schaakvereniging, de Vrijpion genaamd. De oprichtingsdatum kon niet meer precies achterhaald worden. Wel was bekend dat de direkte aanleiding de match om het wereldkampioenschap was. Vandaar dat het bestuur van de Boxmeerse vereniging in 1985 de dag dat Euwe het wereldkampioenschap veroverde (15 december 1935) als oprichtingsdatum heeft vastgesteld.

In Cuijk werd de vereniging "Drie Koningen" opgericht, die later weer ter ziele ging. Pas in september 1949 werd de huidige schaakvereniging Zwart Wit in Cuijk opgericht.

Ook Arcen (Arx) en wat later in 1942 Siebengewald (De Schaakvereniging "S.V.S") kregen een schaakvereniging.

In Gennep werd de match met grote belangstelling gevolgd.

In de Maas en Niersbode van 21 december 1935 staat onder de kop "Een wereldkampioenschap schaken" een luchtig verslag van hetgeen zich afspeelde op die gedenkwaardige 15de december toen, terwijl er buiten een "gierende sneeuwstorm woedde", Euwe z'n geslaagde greep naar de macht deed.

Bij Hotel van Bergen logeerde Ludwig Fischer (geen familie van de latere wereldkampioen), een Rijksduitser die bij de Papierfabriek Gennep (ook de Page vestigde zich in 1936 in Gennep!) werkte. Hij schaakte waarschijnlijk veel met de eigenaar van Hotel van Bergen, Th. van Bergen,en diens zoon A van Bergen jr.. Ook is bekend dat bij de familie Liebrand veel werd geschaakt. Waarschijnlijk staan deze personen aan de oorsprong van onze vereniging. In ieder geval werd op donderdag 22 oktober 1936 bij Hotel van Bergen een bijeenkomst gehouden waarin "met toetreding van een tiental leden de schaakvereniging "Gennep" werd opgericht.

Volgens Jan Liebrand, die zelf in september 1938 lid werd, waren de oprichters: Th van Bergen, W van Kempen, S Wierstra, D de Roos, L Fischer, Th Liebrand (de oudere broer van Jan; Jan zelf mocht nog geen lid worden omdat hij volgens z'n ouders nog te jong was om in een café te komen), C Aarnoutse slager), G van Bergen Sr, A van Bergen P zn, A van Bergen G zn. Dr. Stiemens (arts), P David (direkteur textielfabriek), W Schellekens, B Kolling en Bollinger.

In de Maas- en Niersbode van zaterdag 24 oktober 1936 wordt onder de kopregel "Men gaat schaken!" het volgende medegedeeld:

"In een Donderdag gehouden bijeenkomst in hotel van Bergen werd met toetreding van een tiental leden opgericht de schaakvereniging "Gennep". Een Bestuur werd samengesteld, waarvan de heer Th v. Bergen als president fungeert, terwijl Arn. v. Bergen Jr. tot secretaris-penningmeester werd gekozen."

Er werd een huishoudelijk reglement opgesteld. Nieuwe leden werden pas na ballotage door de leden toegelaten. Dit gebeurde schriftelijk. Pas midden jaren zeventig werd deze regel afgeschaft.

 

Het eerste seizoen 1936/37

Begin mei 1937 namen enige leden van de nieuwe vereniging deel aan een grote simultaanseance in Arnhem, die georganiseerd werd door de AVRO.

De AVRO organiseerde in die jaren veel belangrijke schaakmanifestaties. Onder andere een van de sterkste toenooien van voor de oorlog, het AVRO-toernooi 1938. De winnaar van dit toernooi zou de wereldkampioen Alexander Aljechin, die inmiddels z'n titel van Max Euwe had teruggewonnen, mogen uitdagen voor een strijd om de hoogste titel. De Tweede Wereldoorlog gooide echter roet in het eten.

In ieder geval waren van de schaakvereniging Gennep van de partij P David, dr. Stiemens, L Fischer en A van Bergen G zn. Laatstgenoemde smaakte het genoegen om remise te spelen tegen de Russische schaakmeester (de titel grootmeester bestond toen nog niet) Boguljubov. Andere simultaangevers waren o.a. Euwe, Fine, Flohr en Aljechin. Ludwig Fischer speelde tegen Aljechin en moest zich na een zware strijd tenslotte gewonnen geven.

Later in de maand mei werd er in Hotel van Bracht in Cuijk een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tegen de Cuijkse schaakclub "Drie Koningen". De schaakvereniging Gennep won deze strijd aan 15 borden met niet minder dan 12½ - 2½. Slechts twee partijen werden verloren en eenmaal werd remise gespeeld. In de M&N-bode van 5 juni 1937 wordt verslag gedaan van deze tweekamp. De kop van het artikel spreekt van een "Revanche wedstrijd". Begin 1938 volgt deze revanche.

Van de onderlinge kompetitie is weinig bekend. Tot het begin van de jaren vijftig wordt in de M&N-bode geen enkele maal verslag gedaan van een onderlinge competitie. De sterkste speler was in die begin jaren duidelijk A van Bergen Gzn. (Nol). Hij was volgens Ludwig Fischer niet alleen de sterkste speler maar ook het jongste lid. Ook Jan Liebrand bevestigde dit. Hij weet nog dat hij z'n allereerste partij tegen de toenmalige clubkampioen moest spelen. Jan Liebrand: "Op een gegeven ogenblik in die eerste partij stond ik twee torens voor, maar hoe onbegrijpelijk dan ook, ik verloor de partij verdiend"

 

Het seizoen 1937/38

In het begin van het nieuwe seizoen werd kontakt opgenomen met de schaakvereniging S.M.B. te Nijmegen. Afgesproken werd dat hun voorzitter, Dhr Beking, op donderdag 30 september een simultaanseance zou geven in Hotel van Bergen. De aankondiging van deze simultaan is te vinden in de Maas-en Niersbode van zaterdag 18 september 1937. In dezelfde uitgave staat ook een advertentie van de schaakvereniging Gennep waarin aangegeven wordt dat nieuwe leden zich voor het clubjaar 1937-1938 aan kunnen melden bij de secretaris A F van Bergen.

Inleggeld wanneer men zich aanmeldde voor 1 november ƒ 1,-- (per maand), na 1 november ƒ 2,50 (!).

De contacten met Dhr Beking leidden ook tot een vriendschappelijke match met de Nijmeegse vereniging S.M.B. In de M&N-bode van 13 november is onder de kop "Schaaksport" het volgende verslag te vinden:

"De schaakvereniging "Gennep" toog Dinsdag naar Nijmegen om daar tegen de schaakclub "Strijd met Beleid" te kampen. De Nijmegenaars bleken met beleid te strijden en wisten van de 15 partijen er 10 te winnen.

Gezien de sterke tegenstand waar Gennep het tegen op te nemen had, mag onze jonge vereniging tevreden zijn."

Op 30 december 1937 volgt een volgende "vreedzame strijd", nu tegen de vereniging "Arx" uit Arcen. In Hotel van Bergen wordt aan 15 borden gespeeld. De wedstrijd wordt door de Gennepse schakers met 8½ - 6½ verloren. De M&N-bode van 5 januari 1938 geeft als verklaring hiervoor: "waarbij de vermelding verdient dat van de Gennepse ploeg de beste schakers een "off day" hadden en grandioos faalden"

De revanche-wedstrijd tegen "Drie Koningen" uit Cuijk verloopt voor de SV Gennep duidelijk gunstiger. Op 13 januari 1938 wordt met 12½ - 3½ gewonnen (een "eclatante zege" volgens de M&N-bode).

Er wordt opnieuw een revanche-wedstrijd afgesproken.

Eerst moet er nog revanche genomen worden op Arcen. Woensdag 2 februari 1938 wordt inderdaad revanche genomen voor de thuis geleden nederlaag. In Arcen wordt Arx met dezelfde cijfers

8½ - 6½ verslagen.

Donderdagavond 10 februari volgde in Hotel van Bergen een simultaan-seance van de schaakmeester Davidson, voorafgegaan door een demonstratie.

Davidson was op z'n minst gezegd een opmerkelijk figuur binnen de Nederlandse schaakwereld.

Hoewel hij zeker niet tot de allersterkste spelers van Nederland behoorde was hij de eerste en voor de oorlog enige Nederlandse beroepsschaakspeler. Euwe bijvoorbeeld was gewoon leraar. Davidson leefde puur van het geven van simultaans en demonstraties. Af en toe schreef hij ook nog over het schaakspel. Bekend is het boekje over de Caro-Kann verdediging dat hij in 1937 in eigen beheer uitgaf.

Waarschijnlijk heeft hij het tijdens die donderdagavond in Hotel van Bergen ook wel aan de man willen brengen.

De M&N-bode brengt op 12 februari het volgende verslag:

"Schaakmeester wint simultaan"

"Donderdag trad de heer Davidson, schaakmeester uit Amsterdam in hotel van Bergen voor de schaakvereniging Gennep op. In den aanvang gaf de meester aan de leden en de vele belangstellenden diverse demonstraties over openingen en eindspelen. Deze waren vaak interessant en zeer leerzaam.

De simultaan-seance tegen 15 leden van "Gennep" werd een eclatant succes voor den heer D. Na twee uur spelen had de schaakmeester alle spellen gewonnen en bevestigde hiermee zijn buitengewone capaciteiten."

Tenslotte wordt 24 februari opnieuw gespeeld tegen de schaakvereniging "Driekoningen" uit Cuijk. De strijd eindigt met een 11½ - 1½ overwinning voor de SV Gennep. De kop in de M&N-bode van 26 februari 1938 luidt: "Gennep schaakt niet slecht"

 

De Maaskantse Schaakkring, het seizoen 1938/39

In een artikel in de M&N-bode van 2 september 1938 spoort de schaakvereniging Gennep eventuele aspirantschakers aan zich voor het lidmaatschap aan te melden. Er zal weer een onderlinge kompetitie gespeeld geworden ("De lange avonden naderen weer en met deze de gelegenheid tot het beoefenen van kaart- en schaakspel").

Een van de nieuwe leden die zich aanmelden is Jan Liebrand. Hij is vanaf toen de schaakvereniging Gennep trouw gebleven. Nu dus al 58 jaar!

In het artikel wordt tevens vermeld dat er een vergadering is gehouden en dat er grote plannen in voorbereiding zijn voor de komende maanden. te zijner tijd zal hier nog op terug gekomen worden.

In november 1938 worden de grote plannen duidelijk.

Op initiatief van Gennep wordt op 6 november 1938 in Hotel van Bergen een bijeenkomst gehouden waarop enige schaakverenigingen uit de regio waren uitgenodigd.

Het verslag in de M&N-bode luidt verder:

"De club van Arcen had bericht dat zij zich had aangesloten bij de kring Venlo.

Van Mill en Groesbeek was geen deputatie aanwezig en was ook geen bericht ingekomen.

Vertegenwoordigd waren Gennep, Boxmeer en Cuijk. Welke het principe besluit namen een Schaakkring op te richten. Het bestuur bestaat uit de drie voorzitters. Secretariaat Th van Bergen Azn, Spoorstraat 334".

De schaakkring wordt "De Maaskant" genoemd.

Er wordt tussen de drie aangesloten verenigingen een gehele kompetitie gespeeld van achttallen (in de praktijk werden het tientallen).

Eventueel mochten ook meer leden tegen elkaar uitkomen.

In de loop van het seizoen volgen diverse verslagen in de M&N-bode. De koppen van deze verslagen luidden onder meer: "Gennep schaakt zich aan de kop" en "De primus inter pares van de schaakkompetitie". Duidelijk is dat de schaakvereniging Gennep een maatje te groot is voor de schakers uit Cuijk en Boxmeer.

Het kompetitieschema en de uitslagen luidden als volgt:

28.11.1938:    Boxmeer - Cuijk 3 - 7

15.12.1938:    Gennep - Boxmeer 7 - 3

16.01.1939:    Cuijk - Gennep 2 - 8 (eerst: 2½ - 7½)

27.02.1939:    Cuijk - Boxmeer 3 - 7

16.03.1939:    Gennep - Cuijk 9 - 1

10.04.1939:    Boxmeer - Gennep 3 - 6

De eindstand was als volgt:

1.Gennep           4     4      0     0     8      30-9

2.Boxmeer         4      1     0     3      2     15-24

3.Cuijk                4      1     0     3      2     14-26

Uiteindelijk wordt onder de kop "Match der kampioenen" aangekondigd dat op 27 april 1939 de strijd aangebonden zal gaan worden tegen de schaakvereniging Arx uit Arcen.

Het artikeltje vervolgt:

"welke ontmoeting een interessante strijd beloofd te worden te meer daar de schaakverenigingen Gennep en Arx van gelijke kracht zijn en beiden het kampioenschap in hun afdeling hebben behaald te weten Arx in de schaakkring Venlo en Gennep in de Maaskantse schaakkring."

Baas boven baas wordt echter Arx. Zij winnen deze ontmoeting die in Hotel van Bergen wordt gespeeld met 6 - 2.

In mei volgt dan nog een revanche-match. De uitslag hiervan wordt niet meer in de M&N-bode vermeld.

 

De oorlogsjaren

Op 23 september 1939 kondigt de schaakvereniging in de M&N-bode aan dat de competitie weer begint. Er is sprake van een voor-competitie ter bezetting van nog 2 plaatsen in de 1e afdeling.

Daarna stokt de berichtgeving in de M&N-bode. Over de Maaskantse-schaakkring, nog een pas een jaar daarvoor opgericht, is niets meer te vinden. Zeer waarschijnlijk is deze competitie niet meer gespeeld. Waarom men er mee stopte is ons niet bekend.

Pas in de M&N-bode van 27 april 1940 vinden we weer een schaak bericht. De inhoud hiervan luidt als volgt:

"Uit de schaakwereld"

Ietwat laat in het seizoen toog onze plaatselijke schaakvereniging er toch nog op uit om Arcen op het zwart-witte veld te bestrijden. De wedstrijd werd gespeeld aan 15 borden en eindigde in een overwinning voor Gennep dat van de 15 te behalen punten er 10½ wist te bemachtigen tegen Arcen 4½. Vooral de strijd aan de eerste borden waar de sterkste spelers der beide partijen zich ontmoetten was zeer spannend. Aan de lagere borden echter kregen de Arcense schakers geen been aan de grond. In het geheel zijn nu zes partijen tegen deze club gespeeld, waarvan er drie door Arcen en twee door Gennep werden gewonnen. Een partij eindigde onbeslist. De returnmatch zal op 3 mei in Hotel van Bergen plaats vinden. Ook zullen nog enkele wedstrijden tegen de Cuijkse schaakvereniging gespeeld worden."

Of de revanche-match nog gespeeld werd is niet bekend. De Duitse inval enkele dagen later kan er ook de oorzaak van zijn dat hierover niets gepubliceerd werd.

Op 17 mei 1941 vindt in Cuijk nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen de schaakvereniging "Drie Koningen" plaats. Er wordt echter slechts gespeeld aan 6 borden. De uitslag wordt, na ieder 3 winstpartijen, 3 - 3. Vermeldenswaard is dat de Cuijkse vereniging aangeduid wordt als zustervereniging.

In de loop van 1942 kregen alle verenigingen te horen dat zij zich aan moesten sluiten bij de "Kulturkammer".

Een organisatie die er voor waakte dat de Nationaal-Socialistische idealen gerespecteerd werden. Toetreding tot deze organisatie werd door een unanieme beslissing van de leden, waaronder Ludwig Fischer (Rijksduitser) en Paul David (van Joodse afkomst)!, geweigerd.

Gevolg hiervan was dat de aktiviteiten van de vereniging voor een aantal jaren werden stopgezet. Er werd echter uitdrukkelijk aangegeven dat er geen sprake was van opheffing van de vereniging.

 

Seizoen 1945/46

Direkt na de oorlog wordt de draad weer opgepakt.

In de M&N-bode van 29 september 1945 vinden we een advertentie waarin de schaakvereniging "Gennep" aankondiging doet van een vergadering voor leden en belangstellenden op dinsdag 2 oktober in zaal v.d. Kamp.

Men kon namelijk niet terecht in het clublokaal Hotel van Bergen. Dit bedrijf was bezet of althans in gebruik door de geallieerde militairen.

De interesse bleek erg groot te zijn en er meldden zich diverse nieuwe spelers en een speelster aan (opgave Jan Liebrand).

De interne competitie start op vrijdag 2 november 1945. Hotel van Bergen is dan weer beschikbaar.

Men roept middels opnieuw een advertentie nieuwe leden op die "alsnog kunnen worden aangenomen en terstond in de kompetitie kunnen meespelen"

 

SV GENNEP EN DE BONDSKOMPETITIE

 

Voorgeschiedenis

In de loop van het seizoen 1946/47 begint het dan toch te kriebelen. Men wil gaan spelen in de Bond!

Er wordt contact gezocht met de schaakvereniging U.V.S. uit Nijmegen.

Deze vereniging was in 1944 opgericht als een onderafdeling van de personeelsvereniging UVS van de Splendor -fabriek in Nijmegen. Zij hadden zich in 1946 aangesloten bij de pas opgerichte OSBO (Oostelijke Schaakbond).

Op verzoek van de schaakvereniging Gennep wordt in mei 1947 een vriendschappelijke ontmoeting gespeeld tegen U.V.S. in hotel "de Prins" in Nijmegen.

Er wordt aan 13 borden gespeeld.

De einduitslag luidde 8½ - 4½ voor U.V.S. Winstpunten boekten P v Riet, M(artien) van Riet! en Th Goossens. Remise behaalden Dr. Stiemens, Th van Bergen en W Bouman.

In de M&N-bode van 31 mei 1947 lezen we nog het volgende:

"Gezien deze eerste ontmoeting van Gennep met een aangesloten vereniging is de uitslag niet onbevredigend. Het komende seizoen kan dan ook met succes aan de bondskompetitie worden deelgenomen.

De revanche van deze wedstrijd zal gehouden worden Donderdag 19 juni in Hotel van Bergen."

 

Er volgt dan nog wel een aankondiging van deze "revanche-kamp" in de M&N-bode van 25 juni (!!) 1947. Een verslag of een uitslag is echter nergens te vinden.

Het besluit om in de Bond te gaan spelen is echter genomen.

De reden om in de OSBO te gaan spelen zal wel gelegen hebben in het feit dat relatief veel schaakverenigingen en dus potentile tegenstanders uit, of uit de buurt van, Nijmegen kwamen.

 

1947-1948 OSBO

Woensdag 1 oktober 1947 is het dan zover. De schaakvereniging Gennep is ingedeeld in de derde klasse van de OSBO.

De eerste bondswedstrijd is een uitwedstrijd en moet gespeeld worden tegen... jawel hoor.... de schaakvereniging U.V.S. te Nijmegen! Wel niet het eerste maar het tweede team is de eerste tegenstander van de Gennepse schakers.

Het tiental dat de strijd aanging bestond uit de volgende schakers: Th Liebrand, H Stiemens, S Wierstra, J Liebrand,

W Schellekens, P v Riet, W Bouman, Th v Bergen, W v Kempen en M Janssen.

Het is opvallend dat vooral de eerste jaren dit team steeds vrijwel in takt blijft. Er zijn zeer weinig invallers nodig.

De allereerste bondswedstrijd eindigde met een 7½ - 2½ overwinning. Alleen W Schellekens en P v Riet verloren. Aan het eerste bord speelde Theo Liebrand remise. Jan Liebrand speelt aan het vierde bord en boekt z'n eerste bondskompetitie overwinning. Het zal niet z'n laatste zijn!

De eerste vier wedstrijden worden in evenzoveel overwinningen omgezet!!.

Na de vierde opeenvolgende overwinning staat in de M&N-bode van 18 februari 1948 nog vermeld:

"De schaakclub Gennep staat thans met 4 punten uit 4 wedstrijden boven aan de ranglijst in haar afdeling (schijnbaar was een overwinning slechts goed voor een punt) met nog één wedstrijd te spelen. Een mooie kans om kampioen te worden"

Een verslag van deze laatste wedstrijd is echter nergens te vinden. Misschien omdat er verloren werd?

Misschien ook werd het kampioenschap wel behaald en was de promotie naar de tweede klasse van de OSBO, met de daarbij gepaard gaande grotere reisafstanden, er juist de oorzaak van dat er toch maar besloten werd de OSBO vaarwel te zeggen en zich aan te sluiten bij de Limburgse Schaakbond (LISBO).

 

1948 - 1958 LISBO

Totaal tien seizoenen worden er in deze onderbond gespeeld.

De competities kenmerken zich door een zeer karige poule-bezetting.

Zo worden in het seizoen 1951/52 slechts 4 wedstrijden gespeeld!. Tweemaal tegen Venray en tweemaal tegen Siebengewald. De SV Gennep werd ingedeeld in de 2e klasse Noord van de LISBO (de laagste klasse). Het lukt net niet om direkt het eerste seizoen af te sluiten met een kampioenschap.

De beslissende kamp tegen Venray werd na een spannende strijd, waarbij liefst 3 partijen gearbitreerd moesten worden, nipt met 4½ - 5½ verloren. Ook de volgende jaren was het vooral Venray dat onze schaakvereniging van het kampioenschap afhield. (Waarom Venray niet promoveerde is niet bekend)

In het seizoen 1953/54 moet de laatste wedstrijd tegen Tegelen de beslissing brengen. Bij winst is de SV Gennep kampioen! Helaas komt men niet verder dan een 5 - 5 gelijkspel en is Tegelen kampioen.

 

Promotie

Dan in het seizoen 1954/55 is het eindelijk zo ver!

Promotie naar de eerste klasse van de Limburgse Schaakbond wordt gerealiseerd.

Aan deze promotie zit echter wel een aardig verhaaltje vast.

De SV Gennep wordt gedeeld derde met 't Pionneke II uit Roermond. Omdat in de regio Noord de derde klasse ophoud te bestaan promoveren er drie teams.

De SV Gennep speelde daarom op 6 maart 1955 een beslissingswedstrijd tegen Pionneke II om de 3e promotieplaats.

Waarschijnlijk werden enkele partijen afgebroken en later door de Bond gearbitreerd. In de M&N-bode van 14 mei 1955 staat het volgende verslag:

 

"Gennepse Schaakclub eerste klasser"

"In het kamp van de Gennepse schakers heerst vreugde. Want Donderdag kwam het verheugende bericht dat de op 6 maart te Arcen gehouden beslissingswedstrijd tegen Roermond II in een overwinning voor de Gennepse schaakclub is geëindigd. De uitslag is namelijk 6-4 in het voordeel van Gennep. Door deze zege hebben de Gennepse schakers het eerste klasserschap van de Limburgse Schaakbond veroverd.

Deze promotie zal naar behoren worden geaccentueerd. Donderdag 20 mei a.s. (Hemelvaartsdag) zal de gepromoveerde schaakclub receptiëren in haar clublokaal Hotel van Bergen van 12 tot 1 uur.

Wij twijfelen er niet aan of vele verenigingen en particulieren zullen van deze gelegenheid gebruik maken onze eerste- klasser haar gelukwensen aan te bieden."

Er was in die jaren blijkbaar weinig voor nodig om het glas te kunnen heffen!

Het wordt een moeizaam verblijf in de eerste klasse. In het seizoen 1955/56 weet men onmiddellijke degradatie nog net te voorkomen. Het volgende seizoen komt men echter niet verder dan een gelijk spel en vier nederlagen. Degradatie is dan een feit.

Dat er schijnbaar een groot verschil is tussen eerste en tweede klasse blijkt al direkt de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen. Venray wordt met maar liefst 9½ - ½ verslagen. Al moet gezegd worden dat de tegenstander maar met acht spelers kwam opdagen.

De hoogste overwinning ooit in een Bondswedstrijd!

Alleen Jan Linders, directeur van het Postkantoor en zeer recent overleden, komt niet verder dan remise.

Toch lukt het niet om kampioen te worden, mede door een ontluisterende nederlaag met 3½ - 6½ tegen Reuver.

Met ingang van het seizoen 1958/59 wordt de keus gemaakt om in de Noord-Brabantse Schaakbond (NBSB) te gaan spelen. Er zullen in Nederland weinig schaakverenigingen zijn die van drie verschillende onderbonden lid zijn geweest.

 

1958-1974 NBSB

Gestart wordt in de vierde, de laagste, klasse van de Brabantse Bond. In deze klasse wordt gespeeld met achttallen.

Jan Liebrand bezet opnieuw het eerste bord. De overige spelers zijn: A van Bergen, Th Liebrand, A van Beers, W Bouman, Th Coops, Th vd Lest en H Franssen.

J Linders, M Janssen, W Schellekens en S Wierstra komen dat seizoen ook nog in aktie. De SV Gennep komt dit eerste jaar niet verder dan een vierde plaats met 7 wedstrijdpunten uit 7 partijen.

In het seizoen 1959/60 wordt zelfs met 7½ - ½ verloren van Gemert.

Tot het seizoen 1963/64 komt men niet verder dan een tweede plaats. Dan in 1963 komt de versterking waarop men zo lang had moeten wachten. Ted Noij was al sinds 1961 lid. De eerste twee seizoenen had hij echter nog nodig om zich te ontwikkelen tot een van de sterkste spelers van de vereniging.

Ook Henk Wilting en M Gremmen zijn een versterking voor het Bondsteam. Ted gaat het eerste bord bezetten en souverein wordt het kampioenschap binnen gehaald.

De komst van Karel Polman in 1965 is opnieuw een duidelijke versterking. In het seizoen 1966/67 kan wederom de vlag uit gehangen worden. Het kampioenschap in de derde klasse C van de NBSB wordt behaald. Vooral de nieuwelingen doen het prima (Ted Noij 5 uit 6 en Karel Polman en Martien Gremmen 4½ uit 6).

Het verblijf in de tweede klasse duurt echter slechts een jaar. Men moet weer met tientallen aantreden en de staart is net iets te zwak. De laatste wedstrijd tegen Lichttoren moet minimaal gelijk gespeeld worden. Het lukt niet en degradatie naar de derde klasse is een feit.

Er komen echter opnieuw enkele spelers de vereniging versterken. Eerst Felix van Tienhoven, die in 1969 de onderlinge competitie wint, en later ook Piet Roozenbeek, die alleen met de externe kompetitie meespeelt. Ton van Wissing is ook een duidelijke versterking voor het team.

Het kampioenschap in het seizoen 1969/70 is dan ook een logisch gevolg. Het team in de periode 1969-1971 is ongetwijfeld het sterkste team dat de SV Gennep in haar zestig-jarig bestaan heeft kunnen opstellen.

Na 1971 gaat het snel bergafwaarts. Piet Roozenbeek speelt niet meer mee, blijft nog wel even lid. Karel Polman gaat in Nijmegen schaken en brengt het daar tot eerste tientalspeler van Strijd Met Beleid. Felix van Tienhoven en Ted Noij stoppen ook.

De nieuwe talenten Guideon de Haan en Pierre Voss blijven te kort lid van de vereniging om het tij te kunnen keren.

In het seizoen 1971/72 wordt degradatie uit de tweede klasse nog net voorkomen door uit de laatste twee wedstrijden drie punten te halen.

Na nog enkele verzwakkingen moet na het seizoen 1972/73 echter het tweede klasserschap vaarwel gezegd worden.

Alle wedstrijden worden met force cijfers verloren.

In 1974 valt dan definitief het doek. Er wordt nog wel gelijk gespeeld tegen O.S.V. II. en zelfs met 4½ - 3½ gewonnen van HMC V uit Den Bosch. In de M&N-bode wordt nog optimistisch gesproken over goede kansen om terug te keren in de tweede klasse. Voor met name de uitwedstrijden zijn echter geen acht spelers meer te vinden.

Eerst verschijnt men niet in Deurne, wat de vereniging een reglementaire 8 - 0 nederlaag oplevert. Er wordt daarna nog wel uit in Cuijk gespeeld tegen Zwart Wit (3 - 5 verlies). Het zal voor de SV Gennep voorlopig de laatste bondswedstrijd blijken te zijn. Na opnieuw niet op te komen in een uitwedstrijd besluit de kompetitieleider van de Brabantse Bond de SV Gennep uit de competitie te halen.

De schaakvereniging Gennep besluit om het lidmaatschap van de KNSB op te zeggen en geen bondscompetitie meer te spelen.

Pas in 1993 wordt er weer Bondskompetitie gespeeld. Niet door de schaakvereniging Gennep, maar door een daarvoor speciaal opgerichte satelietvereniging: de Kastanjepion.